Shabbat Shalom

Banana Beach, Tel Aviv, August 2012; photo courtesy Ruben Landsberger

Shabbat Shalom